Stichting Fonds Ouderenzorg Volendam

Doelstelling van de Stichting

De Stichting Fonds Ouderenzorg Volendam (SFOV) heeft een lange historie. Ze is opgericht in 1992 ten behoeve van het welzijn van de bewoners van het verzorgingshuis Sint Nicolaashof (RK. Bejaardenzorg Sint Nicolaashof) in Volendam.  

Het vermogen van de SFOV is, met dubbeltjes en kwartjes, voor het merendeel bijeen gespaard door diezelfde doorgaans armlastige bewoners. Op 1 januari 2007 fuseerde Sint Nicolaashof met De Zorgcirkel en werd de nieuwbouw mogelijk. Bij de fusie van Sint Nicolaashof met Stichting De Zorgcirkel (www.zorgcirkel.com) is afgesproken dat de SFOV haar middelen aanwendt voor het hele rayon Edam-Volendam. De statuten zijn daartoe op 29 december 2006 aangepast. 

‘De Stichting Fonds Ouderenzorg Volendam (SFOV) is er voor de bewoners van de vernieuwde Sint Nicolaashof, Gouwzee, De Meermin en eventueel toekomstige huizen in ons rayon. De Stichting Fonds Ouderenzorg Volendam ondersteunt bij het verlenen van ouderenzorg die niet gefinancierd wordt door de overheid en waarvoor geen andere financiële middelen beschikbaar zijn.’

Werkzaamheden van de Stichting:

SFOV beheert een vermogen van ruim € 464.000,-- Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar onze jaarrekening. Haar vermogen gebruikt de SFOV om het welzijn van de ouderen in onze gemeenschap te bevorderen. Waar de overheid terugtreedt en waar mensen zelf niet kunnen, helpt de SFOV, voor zover haar middelen dat toestaan. 

De geschiedenis van Sint Nicolaashof:

Sint Nicolaashof bestaat sinds 6 april 1953. Op Tweede Paasdag van dat jaar werd Sint Nicolaashof in gebruik genomen. De initiatiefnemers waren de RK. Parochie Sint Vincentius a Paulo met Pastoor J. Langedijk en een aantal particulieren. Het eerste kapitaal voor de bouw was afkomstig van de heer Jaap Molenaar (van Wouter). Hij schonk in 1917 als eerste een flink bedrag voor de bouw van een bejaardentehuis. Zijn kleinzoon, eveneens Jaap Molenaar (van Wouter) legde op 2e paasdag in 1952 de 1e steen.   

De verzorging was in handen van de zusters Dominicanessen (van de heilige Catharina van Siena) van Voorschoten. Deze zusterorde was in 1880 naar Edam gekomen. Mede door de inzet van Pieter Keuken kwamen de zusters op 20 maart 1890 naar Volendam. Zij namen hun intrek in het Sint Agnesklooster op 22 juli 1891. De zusters waren de eersten die in Volendam werkten in de wijkverpleging. Zuster Mercedes Matze was in 1918 de eerste gediplomeerde zuster in Volendam. De zusters namen vanaf de opening de leiding over de zorg in Sint Nicolaashof. 

Wat betekent dit in de praktijk:

Kerkelijke vieringen

Geheel in de traditie van de zusters Dominicanessen, die jarenlang de bejaardenzorg in Volendam organiseerden, ondersteunt de SFOV de Rooms-Katholieke identiteit van Sint Nicolaashof door bij te dragen aan de kosten van de pastorale zorg. SFOV vindt het van belang dat op meerdere dagen kerkelijke vieringen worden gehouden. Ze ondersteunen de geloofsbeleving en helpen bij het onderhouden van de onderlinge contacten van bewoners.

Gezondheid van ouderen

De SFOV heeft geld besteedt aan de mentale en fysieke gesteldheid van ouderen. Uit onderzoek is gebleken dat speciale verlichting de alertheid van de ouderen bevordert. De SFOV heeft daarom twee daglichtarmaturen gefinancierd. Hiermee is, gespreid over enkele jaren, een bedrag gemoeid van € 75.000,--.  

Bewegen is ook goed voor ouderen. Daarom maakt de SFOV samen met De Zorgcirkel/Sint Nicolaashof sportbeleving voor ouderen mogelijk. Door een financiële bijdrage

(ca. €60.000,--) van de SFOV is speciale fitnessapparatuur aangeschaft. De Zorgcirkel/Sint Nicolaashof zorgt voor de exploitatie, professionele begeleiding en de ruimte. Participatie is mogelijk voor alle ouderen die niet (meer) naar de sportschool willen of kunnen. Ook medewerkers en vrijwilligers kunnen gebruikmaken van de sportvoorzieningen.

SFOV draagt ook op andere manieren bij in voorzieningen die van belang zijn voor ouderen en zorgvragers. 

- In 2015 is € 10.000,- bijgedragen in de kosten van een muziekinstallatie in het restaurant van het nieuwe Sint Nicolaashof.

- In 2017 is met een bedrag van € 10.000,-  bijgedragen in de kosten van het aanleggen van een informatiesysteem via tv-schermen voor bewoners in Sint Nicolaashof, Kloosterhof, Gouwzee, De Meermin (Edam), Seevanck (Oosthuizen) en de aanleunwoningen.

- In 2017 is toegezegd om in 2018 bij te dragen in de kosten van een zogenaamde ‘Tovertafel’ ad € 5.500,-. Het effect van een tovertafel is dat dementerende bewoners worden geactiveerd en daardoor meer kunnen meedoen aan activiteiten.     

Informatievoorziening

Sint Nicolaashof heeft haar eigen nieuwsblad het ‘ Bedakkertje’, geheel gemaakt door vrijwilligers. Het blad richt zich voornamelijk op de categorie 60+. Bewoners van

Sint Nicolaashof, Kloosterhof, Mariahof en Gouwzee en van de aanleunwoningen ontvangen het blad gratis. Dat geldt ook voor degenen die vanuit Sint Nicolaashof in de een of andere vorm zorg ontvangen in de ‘wijk’. Het blad is voor geïnteresseerde bewoners van De Meermin in Edam ook beschikbaar.

Het Bedakkertje verschijnt 4 x per jaar in een oplage van ca. 1.000 exemplaren. Het aantal betaalde abonnementen bedraagt thans ca. 200. Via de losse verkoop op meerdere adressen in Volendam worden per editie ongeveer 150 exemplaren verkocht.  De SFOV draagt de kosten voor zover die niet door abonnementen, losse verkoop en advertenties worden gedekt. Het gaat hierbij om een bedrag per jaar van ongeveer € 3.000,--.

Via de eigen website ( www.ouderenzorgvolendam.nl ), facebook, het informatiesysteem Promed van Sint Nicolaashof en via het Bedakkertje wordt veel informatie verspreid van belang voor ouderen en hun familie. Daarnaast ook zaken die ouderen interesseren, zoals de geschiedenis van het dorp.

Inwoners van de gemeente Edam-Volendam worden via de lokale omroep (rtv LOVE Edam-Volendam 106.6 FM) wekelijks op de hoogte gebracht van allerlei kwesties die op de een of andere manier een relatie hebben met zorg. Het radioprogramma ‘Zukke Zorge’  wordt door de SFOV ondersteund. Dat geldt ook voor het radioprogramma ‘De Roddelaar’ eveneens op de lokale omroep. Dit programma informeert ouderen die niet zelf meer (kunnen) lezen. De SFOV werkt voor beide programma’s  nauw samen met de lokale omroep in

Edam-Volendam. De ondersteuning vindt plaats in het faciliteren van de vrijwilligers die beide programma’s maken.   

Beheren van de kunstcollectie

De SFOV beheert een omvangrijke kunstcollectie. Schilderijen en kunst uit legaat verkregen. Dit cultureel erfgoed is toevertrouwd aan de SFOV en wordt door haar beheerd. De collectie is ‘om niet’ in bruikleen gegeven aan Sint Nicolaashof 

De collectie wordt om de twee jaar getaxeerd. De laatste taxatie dateert van 9 december 2016 door Azen & Hagen Taxatie te Amsterdam. De verzekeringswaarde bedraagt ca. € 113.000,--. 

Werven van fondsen en vermogen:

SFOV ontvangt schenkingen en legaten van particulieren en bedrijven. Het vermogen wordt risicomijdend belegd. De SFOV streeft ernaar om de jaarlijkse inkomsten, uit vermogen of schenkingen, te besteden aan initiatieven binnen ouderenorganisaties en verpleeg- en verzorgingshuizen in het rayon Edam-Volendam van de Stichting De Zorgcirkel.

 Vrijdag 31 maart 2017 vond het 3e benefietdiner plaats. Onder het motto: ‘Neem een Stoel’ werden 80 gasten verrast op een voortreffelijk diner met bijpassende wijnen in samenwerking met Runderkamp Catering, Slijterij De Stient en het restaurant van Sint Nicolaashof. Iedere gast betaalde voor een stoel € 75,-. Daarnaast werd een veiling gehouden met diverse kavels. De avond heeft ongeveer € 10.000,00 opgebracht. 

Ontwikkelingen:

Zorg en aandacht voor mensen is niet altijd een eerste prioriteit geweest van de overheid. Initiatieven van particulieren, kerkgenootschappen en verenigingen voor dat doel opgericht, hebben de fundamenten gelegd voor de zorgverlening in Nederland. In Volendam was dat niet anders. Dat geldt overigens niet alleen voor de zorg. Voor onderwijs, sport en andere welzijnsaspecten geldt hetzelfde. In de vorige eeuw, vooral in de periode na 1945, nam de overheid veel taken over.

De laatste jaren merken we dat de overheid het initiatief voor bepaalde overheidstaken meer verlegd naar de burger en naar particuliere organisaties. Daarbij hoort ook dat burgers zelf meer moeten bijdragen in de kosten of in de dienstverlening.

Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat de voor de zorg beschikbare financiële middelen  verhoudingsgewijs beperkt zijn. De toenemende vergrijzing heeft hiermee ook te maken. De middelen moeten daarom anders en efficiënter worden ingezet. Er is minder personeel, minder middelen voor activiteiten, mensen moeten langer thuis wonen en meer bijdragen in de kosten. De ervaring leert dat het huidige beleid ten koste gaat van het welzijn van ouderen   

Meer dan voorheen ontvangt de SFOV verzoeken om ondersteuning. Die verzoeken worden doorgaans niet gehonoreerd als het de primaire verantwoordelijkheid is van de overheid, zorgorganisaties en zorgverzekeraars.  Maar aanvullend staat De SFOV positief tegenover verzoeken die het welzijn van ouderen verbeteren. Essentieel daarbij is het eigen initiatief en de belangeloze inzet van medewerkers en organisaties.

Toekomst

De SFOV blijft zich inzetten voor activiteiten waar de overheid, zorgorganisaties en zorgverzekeraars geen verantwoordelijkheid (meer) voor nemen maar die toch belangrijk zijn om het welzijn van ouderen te verbeteren. Het ondersteunen van het eigen initiatief en de belangeloze inzet van medewerkers, mantelzorgers en organisaties blijft daarbij uitgangspunt. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar voor de sociale cohesie en betrokkenheid van de maatschappij bij ouderen en ouderen bij de maatschappij.

De komende jaren blijft de SFOV haar bestaande activiteiten uitvoeren en ondersteunen. Daarnaast is de SFOV in samenwerking met De Zorgcirkel/Sint Nicolaashof van plan zich meer in te zetten om de maaltijden beter te laten aansluiten bij de wensen van senioren in en buiten Sint Nicolaashof en andere intramurale voorzieningen. Er is een idee samen met mantelzorgers en enthousiaste medewerkers en vrijwilligers periodiek op de daarvoor in aanmerking komende (huis)kamers maaltijden klaar te maken die enerzijds herkenbaar zijn voor bewoners, maar die anderzijds ook een kennismaking zijn met andere eetgewoonten in andere culturen in binnen- en buitenland.     

Het ondersteunen van vrijwilligers vindt de SFOV zeer belangrijk en is een onderwerp waar de komende jaren meer in zal worden geïnvesteerd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om hulp en (financiële) ondersteuning bij het uitwerken van ideeën van vrijwilligers en mantelzorgers die aansluiten bij de behoeften en wensen van ouderen. 

Organisatie SFOV:

Het bestuur van SFOV:
Het bestuur bestaat sinds 1 januari 2017 uit:

- Harry Horstman
- Henk Molenaar (penningmeester)
- Mevrouw Anneke Smit-Mol (secretaris)
- Conny Smit- Veerman
- Cees de Wit (voorzitter)

Cees de Wit is Jaap Jonk als voorzitter opgevolgd. Conny Smit-Veerman is vanaf 1 januari 2017 lid van het bestuur van de SFOV

Commissie fondswerving:

- Denise de Boer
- Joke Bond
- Cees de Wit

Algemene gegevens Stichting Fonds Ouderenzorg Volendam:

- SFOV is een algemeen nut beogende instelling (ANBI- RSIN 815592115)
- SFOV heeft een eigen website : https://www.StichtingFondsOuderenzorgVolendam
- SFOV heeft een Facebook pagina: Stichting Fonds Ouderenzorg Volendam.
- Voor actuele informatie kunt u terecht op: https://www.facebook.com/StichtingFondsOuderenzorgVolendam
- Het emailadres van SKOV is: sfovolendam@gmail.com
- Bankrekeningnummer: NL69ABNA0238330664
- Nummer kamer van koophandel: 41234842